PUBLICATIONS:#

This section is devided into three parts:
I. Books: monographs and edited volumes (in Polish and foreign languages, in Poland or other countries)
II. Articles in scientific journals and collective volumes (in Polish language)
III. Articles in scientific journals and collective volumes (in foreign languages)

I. BOOKS: monographs and edited volumes (in Polish and foreign languages)#

1962 #

 • Studia z socjologii klas i warstw społecznych (Studies in Class Structure and Social Stratification), Warsaw: Książka i Wiedza, 217 pp.

1965 #

 • (editor) Przemiany społeczne w Polsce Ludowej (Social Changes in People's Poland), Warsaw: Książka i Wiedza, 136 pp.

1966 #

 • Klasy, warstwy i władza (Classes, Strata and Power), Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 258 pp. (2nd edition in 1974, 3rd edition in 1976, 4th edition in 1977, 5th edition in 1980). Czech edition: Tridy, varstvy a moc, Praha: Svoboda, 1969, 164 pp. Italian edition: Classe, potere, status, Padova, 1969. Swedish edition: Historiesyn och klassteori, Stokholm: Wohlstrom and Windstrand, 1972 (editorship G. Sidebäck). Portuguese edition: Classes, estratos y poder, Venda Nova-Amadora, Portugal: Novo Curso Editores, 1977, 255 pp. English edition: Classes, strata and power, London: Routlege and Kegan Paul, 1978 (introduction by G. Kolankiewicz). Russian edition: Klassy, prosloiki i vlast, Moskva: Progress, 1981, 229 pp.

1969 #

 • Społeczeństwo i prawa jego rozwoju (Society and the Laws of Its Development), Warsaw: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 132 pp.
 • Klasa robotnicza i przeobrażenia struktury społecznej w PRL (Working Class and the Transformation of Social Structure in Poland), Warsaw: Książka i Wiedza, 52 pp.

1970 #

 • (editor) Historia i świadomość narodowa (History and National Consciousness), Warsaw: Wiedza Powszechna, 134 pp.
 • (editor) Struktura i dynamika społeczeństwa polskiego (Structure and Dynamics of the Polish Society), Warsaw: PWN, 326 pp.
 • (editor) Zróżnicowanie społeczne (Social Differentiation), Wrocław: Ossolineum, 400 pp. (Second edition in 1974).
 • (editor) O podstawach prognozowaia (On the Bases of Future Studies), Wrocław: Ossolineum, 134 pp.
 • (Co-editor) Perspektywiczny model konsumpcji (Projected Model of Consumption), Wrocław: Ossolineum, 343 pp.

1972 #

 • Shakaishuji-to kaigyu-hendo (Socialism and the Transformation of Class Structure), Tokyo: Chuo Daigaku Shuppankai, 193 pp.

1973 #

 • (Co-editor with K. M. Słomczyński) Struktura i ruchliwość społeczna (Social Structure and Social Mobility), Wrocław: Ossolinem, 269 pp.
 • 1974
 • (Co-editor with M. Rutkevitch) Transformations of Social Structure in the USSR and Poland, Moscov; Warsaw: Academy of Sciences of USSR and the Polish Academy of Sciences, 469 pp. Russian editions: Problemy razvitija social'noj struktury obščestva v Sovetskom Sojuze i Pol'še,Moskva: Nauka, 229 pp. 1974 (second edition in 1976). Polish edition: Przemiany struktury społecznej w ZSRR i Polsce, Warsaw: Książka i Wiedza, 1976, 408 pp.
 • (editor) Standaryzacja zmiennych socjologicznych: wiek, wykształcenie, dochód, sytuacja mieszkaniowa (Age, Education, Income, Housing Conditions), Warsaw: IFiS PAN, 124 pp.

1975 #

 • (editor) Młodzi robotnicy: kwalifikacje, postawy, aspiracje (Young Workers: Professional Skills, Attitudes, Aspirations), Warsaw: Instytut Wydawniczy CRZZ, 299 pp.
 • Teoria-badania-praktyka: z problematyki struktury klasowej (Theory, Research and Praxis: studies on class structure), Warsaw: Książka i Wiedza, 312 pp. (Second edition in 1978)

1977 #

 • (Co-editor with K. M. Słomczyński) Investigations on Class Structure and Social Mobility in Poland, 1945-1975, Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, 115 pp. Italian edition: Analisi della struttura di classe e della stratificatione sociale in Polonia : studi e ricerche (1945-1975), Torino: Edizione della Fondazione Agnelli, 1977, 133 pp. Japanese edition: 1945-nen kara 1975-nen ni itaru made no Porando ni okeru kaikyu kozo kenkyu no rironteki shoshiko. Ritsumeikan Review of Industrial Society, 1977, No.18, pp. 77-110.
 • (Co-editor with W. Stelmach) Klasy i warstwy w społeczeństwie radzieckim: studia teoretyczne, badania empiryczne (Classes and Strata in the Soviet Society: Theoretical and Empirical Studies), Warsaw: Książka i Wiedza, 512 pp.

1978 #

 • (editor) Kształt struktury społecznej (The Shape of Social Strukture), Wrocław: Ossolineum, 321 pp.
 • (Co-editor with K. M. Słomczyński and B. W. Mach) Social Mobility in Comparative Perspective, Wrocław: Ossolineum, 319 pp.
 • (Co-editor with E. Allardt) Social Structure and Change: Finland and Poland: comparative perspective, Warsaw: PWN, 392 pp.
 • (editor) Przeobrażenia struktury społeczeństwa socjalistycznego (Transformation of the Social Structure of Socialist Society), Warsaw: Polska Akademia Nauk, 186 pp.

1979 #

 • (editor) Marksizm i procesy rozwoju społecznego (Marxism and the Processes of Social Development), Warsaw: KiW, 692 pp.

1981 #

 • (Co-editor with K. M. Słomczyński) Zróżnicowanie społeczne w perspektywie porównawczej (Social Differentiation in Comparative Perspective), Wrocław: Ossolineum, 207 pp.

1982 #

 • (With B. W. Mach) Ruchliwość a teoria struktury społecznej (Social Mobility and the Theory of Social Structure), Warsaw: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 198 pp. English edition: Social Mobility and Social Structure, London: Routledge and Kegan Paul, 1986, 118 pp. Italian edition: Mobilita e struttura sociale, Milano: Angeli, 1986.

1986 #

 • (With B. W. Mach) Systemowe funkcje ruchliwości społecznej w Polsce (Systemic Functions of Social Mobility in Poland), Warsaw: PWN, 102 pp.

1989 #

 • Typologia podziałów społecznych (The Typology of Class Divisions), Warsaw: IFiS PAN, 91 pp.

1990 #

 • (editor) Losy idei socjalistycznych i wyzwania współczesności. Księga poświęcona pamięci Jana Strzeleckiego (The Fate of socialist Ideas and Challenges of Modernity. Tribute to Jan Strzelecki), Warsaw: Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, 152 pp.

1991 #

 • (Co-editor with J. Wasilewski) Posłowie o Sejmie X Kadencji (Opinions of Deputies on the Diet X Term), Warsaw: Stefan Batory Found., 112 pp.

1992 #

 • (Co-editor with A. Jasińska-Kania i J. J. Wiatr) Demokracja i socjalizm. Księga poświęcona pamięci Juliana Hochfelda (Democracy and Socialism. Tribute to Julina Hochfeld), Wrocław: Ossolineum, 217 pp.
 • (Co-editor with J. Wasilewski) Początki parlamentarnej elity: posłowie kontraktowego Sejmu (Begining of the Parliamentary Elite: Deputies of the Contract Parliament), Warsaw: IFiS PAN, 304 pp.

1994 #

 • (Co-editor with M. Alestalo, E. Allardt and A. Rychard) The Transformation of Europe. Social Conditions and Consequences, Warsaw: IFiS Publishers, 361 pp.
 • Co-author with K.M. Słomczyński i K. Janicka) Badania struktury społecznej Łodzi: doświadczenia i perspektywy (Study of the Social Structure of Lodz: Experiences and Perspectives), Warsaw: IFiS Publishers, 151 pp.

1995 #

 • (Co-editor with I. Pańków) Świat elity politycznej, (The World of Political Elite), Warsaw: IFiS Publishers, 323 pp.
1998 (Co-editor with J. Higley and J. Pakulski) Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe, London: Macmillan, 301 pp.

1998 #

 • (Co-editor With B. Post) Polityka i Sejm: formowanie się elity politycznej (Politics and the Polish Seym), Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 201 pp.

2000 #

 • Partie: nieustanne kłopoty (Political Parties: Unending Troubles), Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN, 194 pp.

2001 #

 • (editor) Obciążeni polityką. Posłowie, parlament, partie (Burden of Politics. Deputies, Parliament, Parties), Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN.

2010 #

 • (editor) Koncepcje polityki (Concepts of Politics), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe „SCHOLAR”, 338 pp.
 • (Co-editor With K. M. Slomczynski and J. K. Dubrow) National and European? Polish Political Elite in in Comparative Perspective. IFiS Publishers, Warsaw, 217 pp.

II. ARTICLES in scientific journals and collective volumes, in Polish language#

1958 #

 • Uwarstwienie społeczeństwa według kryterium prestiżu, Warsaw: Studia Filozoficzne Nr 5/8, pp. 101-137.

1959 #

 • Ewolucja struktury społeczno-zawodowej ludności w rozwiniętych krajach kapitalistycznych, Warsaw: Studia Socjologiczno-Polityczne Nr 2, pp. 81-97.
 • (współaut. A.Sarapata) Ankieta o ocenie zawodów i stanowisk. Warsaw: Ośrodek Badania Opinii Publicznej przy Polskim Radio, (mimeo 24 pp.).

1960 #

 • Klasa rządząca: kapitaliści czy managerowie?, Warsaw: Studia Socjologiczno-Polityczne, Nr 6, pp. 63-86.
 • Koncepcja układów uwarstwienia społecznego we współczesnej socjologii. (fragmenty referatu wygłoszonego na sesji teoretycznej WSNS), Warsaw: Studia Socjologiczno-Polityczne Nr 10, pp. 244-252.

1961 #

 • Marksistowska teoria panowania klasowego a teoria władzy grup interesów, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo Vol. Nr 1, pp. 67-105.

1962 #

 • Funkcjonalna teoria stratyfikacji Davisa i Moore’a, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 4/7, pp. 95-116.
 • Robotnicy o swej pracy i swoich zakładach, Warsaw: Studia Socjologiczno-Polityczne, cz.1 w Nr 12/1962 pp. 93-125, cz. 2 w Nr 14/1963, pp. 7-20.
 • (współaut. A.Sarapata) Hierarchia zawodów i stanowisk, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 2/1962, pp. 91-124.

1963 #

 • (współaut. Z.Sufin) Miejsce pracy w hierarchii wartości, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo Nr 4, R.7, pp. 120-139.
 • Klasa panująca i elita władzy: wymiary analizy stosunków wzajemnych, Warsaw: Studia Socjologiczne 3/10, pp. 5-34.
 • Prestiż zawodów - system wartości - uwarstwienie społeczne, Warsaw: Studia Socjologiczno-Polityczne Nr 15, pp.7-27.

1964 #

 • Marksowska teoria panowania klasowego. Próba systematyzacji, Warsaw: Studia Socjologiczno-Polityczne nr 17, pp. 7-42.
 • Proces zanikania różnic klasowych. Problematyka teoretyczna i badawcza, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 2/13, pp. 31-47.

1965 #

 • (współaut. J. Wiatr) Kształtowanie się instytucji politycznych Polski Ludowej, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 3/18, pp. 177-213.

1969 #

 • Przemiany strukturalne we współczesnym socjalizmie, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 2/33, pp. 43-62.

1970 #

 • Planowanie i prognozowanie przemian struktury społecznej, Warsaw: Studia Nauk Politycznych Nr 5, pp. 53-65. Czeskie wydanie:Planovani a prognozovani premen sicialni struktury, w: Sociologicky Èasopis, È.6, 1973, pp. 607-613.
 • Problematyka badawcza zróżnicowania społeczeństwa i awansu klasy robotniczej, Warsaw: Teoretyczne i metodologiczne problemy statystyki społecznej, pp. 59-72.
 • (współaut. W. Nowacki, Z. Chrupek, S. Kalabiński) Miejsce nauki w socjalistycznym społeczeństwie przyszłości w: W kręgu inspiracji leninowskich, Warsaw, pp. 211-236.
 • Teoretyczne i metodologiczne problemy badań empirycznych nad strukturą klasowo-warstwową w: W.Wesołowski (red.) Zróżnicowanie społeczne, Wrocław: Ossolineum-PAN, pp. 7-55.

1974 #

 • Wybrane problemy badań nad świadomością społeczną klas, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 2/53, pp. 79-98.
 • (współaut. K. Słomczyński) Aktualne aspekty badań nad strukturą klasową w Polsce (referat przedstawiony na międzynarodowej konferencji na temat teorii i badań struktury klasowej i ruchliwości społecznej, Jabłonna 11-13 marca 1974), Warsaw: Kultura i Społeczeństwo Nr 3, rok XVIII, pp. 115-121.

1975 #

 • (współaut. K. Słomczyński) Zmniejszanie nierówności społecznych a rozbieżność czynników statusu, Warsaw: Studia Socjologiczne Nr 1/56, pp. 35-46.

1976 #

 • (współaut. K. Słomczyński) Kierunki przemian struktury klasowej, Nowe Drogi Nr 11, pp. 96-115.

1977 #

 • (współaut. K. Słomczyński) Przemiany struktury społecznej i jej potocznej percepcji, pp. 39.
 • (współaut. K. Słomczyński) Teoretycznej ujęcia struktury klasowej i warstwowej w Polsce w latach 1945-1975 w: Kształt struktury społecznej, Wrocław: Ossolineum, pp. 9-37.

1978 #

 • (współaut. J. Wiatr) Ewolucja struktury społecznej jako przesłanka rozwoju socjalistycznego systemu politycznego w Polsce, Warsaw: Studia Nauk Politycznych Nr 1/31, pp.13-32.

1980 #

 • Interesy klas i warstw a jedność moralno-polityczna narodu, Nowe Drogi Nr 1, pp. 99-112.

1983 #

 • Refleksje nad procesem formowania się narodu w: A. Kłoskowska i inni (red.) Naród, kultura, osobowość. Księga poświęcona Profesorowi J. Chałasińskiemu, Wrocław: Ossolineum, pp. 639-655.
 • (współaut. B. Mach) Systemowe funkcje ruchliwości społecznej, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo Nr 4, pp. 123-134.

1984 #

 • Dwie wersje merytokratycznej sprawiedliwości w: S. Nowak i inni Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych, Warsaw: PWN, pp. 83-111.

1985 #

 • Teoria politycznej warstwy rządzącej Gaetano Mosca w: J. Kulpińska (red.) Społeczeństwo i socjologia. Księga poświęcona J. Szczepańskiemu, Wrocław: Ossolineum, pp. 587-599.

1986 #

 • Procesy ruchliwości społecznej w pismach Karola Marksa: jawne i ukryte wątki tematyczne, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo Nr 2, pp. 23-48.
 • Weberowska koncepcja legitymizacji: ograniczenia i kontynuacje, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo Nr 4, rok XXX, pp. 19-39.
 • O systemach politycznych, interesach i koalicji, Dwadzieścia Jeden (pismo drugiego obiegu) Nr 2, pp. 73-93.

1989 #

 • (współaut. P. Marciniak) Pakt społeczny - dynamika i konsolidacja, Warsaw: Krytyka Nr 31, pp. 5-11.
 • Gorbaczow: szanse, zagrożenia, alternatywy. Implementacja Weberowskiej koncepcji charyzmatycznego przywództwa, Warsaw: Res Publica, pp. 63-78.

1990 #

 • Czy istnieje socjalistyczna stratyfikacja? w: Z. Bokszański i inni (red.) Społeczeństwo, Kultura, Osobowość. Księga dedykowana A. Kłoskowskiej, Warsaw-Łódź: PWN, pp. 383-416.
 • (współaut. K. Słomczyński) Nowe spojrzenie na badania struktury społecznej ludności miejskiej w latach 1964-1980. Co warto kontynuować, a co warto zmieniać w: A. Giza-Poleszczuk i E. Mokrzycki (red.) Teoria i praktyka socjologii empirycznej, Warsaw: IFiS PAN, pp. 149-176.
 • Przejście od autorytaryzmu do demokracji: przypadek Polski, Warsaw: Krytyka Nr 32-33, pp. 25-36.

1991 #

 • Elita polityczna Polski współczesnej: transformacje i działania, Warsaw: IFiS PAN, (polskie tłumaczenie tekstu wydane przez The Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C.).

1992 #

 • Parlamentarzyści jako część elity politycznej: teoretyczno-porównawcze tło polskich badań w: J. Wasilewski i W. Wesołowski Początki parlamentarnej elity. Posłowie kontraktowego Sejmu, Warsaw: IFiS PAN, pp. 9-71.
 • Reżimy autorytarne , reżimy demokratyczne i formy pośrednie w: A. Jasińska-Kania W. Wesołowski i J.J. Wiatr Demokracja i socjalizm. Księga poświęcona pamięci Juliana Hochfelda, Wrocław: Ossolineum, pp. 143-154.
 • Wołanie o strategię, Przegląd Społeczny Nr 2 (luty), pp. 3-11.

1993 #

 • Transformacja charakteru i struktury interesów: aktualne procesy, szanse i zagrożenia w: A. Rychard i M. Federowicz (red.) Społeczeństwo i transformacji. Ekspertyzy i Studia, Warsaw: IFiS PAN, pp. 119-142.
 • Przejście od komunizmu do demokracji a typy więzi społecznych - przypadek Polski, Krytyka Nr 41-42, pp. 62-76.
 • Nowe spojrzenie na interesy, Warsaw: Przegląd Społeczny Nr 11-12 (marzec-kwiecień), pp. 15-30.

1994 #

 • Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie, Warsaw: IFiS PAN - Studia Socjologiczne Nr 1(132), pp. 19-36.
 • Partie i protopartie polityczne w Polsce w: M. Grabowska, K. Pankowski i E. Wnuk-Lipiński (red.) Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej, Warsaw, pp. 131-136.
 • Inteligencję w mieszczaństwo przemienić? Warsaw: Społeczeństwo Otwarte Nr 5(48), rok V, pp. 3-11.

1995 #

 • Formowanie się partii politycznych w postkomunistycznej Polsce, Warsaw: Studia Polityczne Nr 4, pp. 7-28.
 • Niszczenie i tworzenie interesów w procesie systemowej transformacji: próba teoretycznego ujęcia, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo, Tom XXXIX, Nr 2, pp. 3-26.
 • współaut. E.Skotnicka-Illasiewicz) Europa społeczeństw obywatelskich i Europa wspólnot narodowych, Warsaw: Kultura i Społeczeństwo, Tom XXXIX, Nr 2, pp. 155-165.
 • Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie w: A.Sułek i J. Styk Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. (Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, Lublin 27-30 VI 1994), Lublin: Wydawnictwo UMCS, pp. 301-329.

1996 #

 • Czy inteligencja ma przyszłość?, Warsaw: Więź, pp. 89-104.

1997 #

 • Aktorzy sceny politycznej i demokracja w: M. Grabowska i S. Mocek (red.) Pierwsza sześciolatka. Bilans transformacji systemu politycznego, Warsaw: Instytut Studiów Politycznych PAN, 30 pp.
 • (współaut. K. M. Słomczyński) Klasy i warstwy społeczne, hasło w: Encyklopedii Socjologicznej pod red. W. Kwaśniewicza, Warsaw: Wydawnictwo Nowa, 17 pp.
 • (współaut. H. Domański) Prestiż i jego historyczne formy, hasło w: Encyklopedii Socjologicznej pod red. W. Kwaśniewicza, Wydawnictwo Nowa, 15 pp.

1999 #

 • (współaut. P. Mielczarek) Zmienność i stabilizacja warstwy politycznej: cztery Sejmy okresu transformacji (Change and Stability of the Political Stratum. Composition and Activity of Democratic Parliaments in Poland 1989-1993), Warsaw, Studia Socjologiczne, Nr 3.
 • (współaut. J. Haman) Elementy myślenia o państwie demokratycznym (Popular Perceptions of the Democratic System in Poland) w: Wybory parlamentarne 1997. System partyjny. Postawy polityczne. Zachowania wyborcze pod red. R. Markowskiego, Warsaw: ISP PAN i Fundacja Eberta, pp. 21-46.

2000 #

 • (współaut. K. Janicka) Obrazy struktury społecznej i indywidualne lokalizacje w: H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.) Jak żyją Polacy, Warsaw: Wydawnictwo IFiS PAN, pp. 233-256.
 • Teoretyczne aspekty badania elit politycznych (Theoretical Aspects of Political Elite Studies), Studia Socjologiczne, Nr 4(159), pp. 6-33.

2001 #

 • Legitymizacja jako potoczna filozofia władzy (Legitimization as a popular philosophy of State Power), Studia Socjologiczne, Nr 2, pp. 5-35.

2002 #

 • Kilka słów na zakończenie (Some Reflections on the General Theme of Symphosium), in: Człowiek i agresja. Głosy o nienawiści i przemocy. Ujęcie interdyscyplinarne (Human Beeing and Agresion: on Hetred and Opression. An Interdisciplinary Approach), Warsaw, Wydawnictwo Sic! and SNS, pp. 284-288.
 • Ogólne problemy interesów materialnych dzisiaj (General Aspects of Interest Structuration Today), in: Polskie przemiany. Uwarunkownaia i spory (Changes of the Polish Society. A Debate), Warsaw: Stowarzyszenie Studiów Inicjatyw Społecznych, pp. 198-217.

2004 #

 • Warstwa polityków: ewolucja bez postępu, Studia Socjologiczne, Nr 3, pp. 19-61.

2005 #

 • Ewolucja polskiej elity ekonomicznej, Przegląd Socjologiczny, tom LIV/1-2, pp. 51-81.

2006 #

 • (współaut. A. Gawkowska) Jednostka, wspólnota i solidarność. Motywy komunitarne w polskiej mysli społeczno-politycznej (Individual, community, solidarity. Communitarian Motives In Polish socio-political Thought), in: J. Kurczewska i E. Tarkowska (editor), Spotkania z kulturą. Antoninie Kłoskowskiej w piątą rocznicę śmierci (Enocunters with Culture. In memory of Antonina Kłoskowska) Warsaw: Institute of Political Studiem, Polish Academy of Sciences, pp. 246-293.

2008 #

 • Zagajenie Okrągłego Stołu: Ku nowym formom życia społecznego (Introduction to the Round Table Disscussion: Towards New Forms of Social Life in proceedings of XIII Congress of Sociology). XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny 2007, Zielona Góra, in: J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas łączy, co nas dzieli? (What unites us, what divides us?) Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego i PTS, pp. 153-155.

2009 #

 • Trudne pytania socjologii. Z Włodzimierzem Wesołowskim rozmawia Paula Płukarska (Difficult questions of sociology), in: T. Kukołowicz i in., Po co nam socjologia: Książka dla kandydatów na studia socjologiczne i studentów (Sociology – what for?). Warsaw: IS UW i Fundacja na rzecz Warsztatów Analiz Socjologicznych, pp. 59-65.

III. ARTICLES in scientific journals and collective volumes, in foreign languages#

1961 #

 • (with A. Sarapata) The evaluation of occupations by Warsaw inhabitants in: American Journal of Sociology, Vol. 66, No 6, pp. 581-591.

1962 #

 • Class domination and the power of interest groups, Polish Sociological Bulletin, No. 1-2/3-4, pp. 52-62. Italian translation: Supremazia di classe e potere dei gruppi di interesse in: A.Corbonaro (editor) Stratificazione e classi sociali, Bologna, 1971.
 • Les opinions des ouvriers polonais sur leur travail et sur leurs entreprises, Paris: Sociologie du Travail, pp. 34-50.
 • Some Notes on the Functional Theory of Stratification. Warsaw: Polish Sociological Bulletin, No. 3-4/5-6, pp. 28-38. Also reprinted in: R. Bendix and S. M. Lipset (eds.) Class, Status, and Power, Second edition, New York: MacMillan (1966), pp. 64-69. Also reprinted in: C. S. Haller (editor) Structured Social Inequality, New York: Macmillan, 1969, pp. 503-510.

1963 #

 • (with. Z. Sufin) Work in the hierarchy of Values, Warsaw: Polish Sociological Bulletin, No. 2, pp. 76-90.

1964 #

 • Ruling Class and Power Elite, Geneva: Sixth World Congress International Political Science Association (maszynopis), 17 pp.

1965 #

 • Ruling class and Power Elite, Wrocław: The Polish Sociological Bulletin, No. 1, pp. 22-37. Swedish translation: Härskande klass och maktelit in: G. Sidebäck (editor) Historiesyn och klassteori. Problem i nutida östeuropeisk sociologi, Stockholm: Wahlström and Windstrand, 1972, pp. 54-76.

1966 #

 • Changes in the class structure in Poland in: J. Szczepański (editor), Empirical Sociology in Poland. Warsaw: Polish Scientific Publishers, pp. 7-35. Also in: J.J. Wiatr (editor) Studies in Polish Political System, Wrocław: Ossolineum, 1967, pp. 75-98. Dutch translation: Veranderingen in de klassenstruktur in Polen in: Het politieke system in Polen, Rotterdam: Universitaire Press Rotterdam, 1969, pp. 51-68.
 • Les opinions des ouveriers polonais sur leur travail et sur leurs entreprises (Opinions of Polish workers on their work and enterprise). Sociologie du Travail, No. 1, pp. 34-59.
 • Preobrazaj klasne strukture u socijalistickom drustvu, Beograd: Sociologija No. 1-2, pp. 34-59. Slovenian translation: Procesi prebrazb razredne strukture v socializmu, Teorija in Praksa, No. 3, 1967, pp. 464-481.

1967 #

 • Marx’s Theory of Class Domination (An attempt at systematization) in: N. Lobkowicz (editor) Marx and the Western World, Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, pp. 53-97. Swedish translation: Marx klassdominansteori: ett försök till systematisering in: G. Sidebäck (editor) Historiesyn och klassteori: problem nutida östeuropeisk sociologi, Stockholm: Wahlström and Windstrand, 1972, pp. 77-125.
 • Les notions des strates et des classes dans la société socialiste (The notions of strata and class in socialist society), Sociologie du Travail, Vol.9, No. 2, pp. 144-164. English translation in: A.Béteille (editor), Social Inequality : Modern Sociological Reading Books, Harmondsworth, Middlesex : Penguin, 1969, pp. 122-145. Also in: B.L.Faber (editor), Social Structure of Eastern Europe. New York : Praeger, 1976, pp. 5-28.
 • Social Stratification in Socialist Society (Some theoretical problems), Wrocław: The Polish Sociological Bulletin, No. 1, pp. 21-34.

1968 #

 • (with K.M.Słomczyński) Social Stratification in Polish Cities in: J.Jackson: (editor) Sociological Studies I: Social Stratification, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 175-211.
 • Formirovanije političeskich institutov Pol'ši (The formation of political institutions in People's Poland) in: Sociologičeskaja mysl'v Pol'skoj Narodnoj Respublike, Moskva: Progress, pp. 64-102.

1969 #

 • The notions of strata and class in socialist society in: A. Beteille (editor), Social Inequality. Modern Sociological Readings Books, Harmondsworth, Middlesex: Penguin, pp. 122-146.
 • Strukturnye izmenenija v sovremennom socializme, Moskva: Voprosy Filozofii, No 2, pp. 54-63.
 • Strata and Strata Interests in Socialist Society. Toward a New Theoretical Approach reprinted in: C. S. Heller (editor) Structured Social Inequality, New York: MacMillan, pp. 465-477. Also published in: International Sociological Association. Transactions of the Sixth World Congress of Sociology, The Hague: Evian ... 1966, Vol. 4, pp. 345-369, 1970.
 • Structural changes in contemporary socialism, Polish Round Table, Vol.3, pp. 117-132. Russian edtition: Strukturnye izmenenija v sovremennom socializme, Voprosy Filozofii, No.2, pp. 54-63, 1969.

1970 #

 • The Planning and Forecasting of Class Structure Transformations in Socialist Society in: Transactions of the VIIth World Congress of Sociology, Sofia, Vol. 2, pp.63-70. Also in: Revolutionary World, Amsterdam, pp. 31-43, 1975. Russian edition: Planirovanije i prognozirovanije izmenenii socialnoj struktury, Voprosy Filosofii, No.5, pp.35-44, 1973. Czech edition: Planovani a prognózovani premen socialni struktury, Sociologick'y Časopis, Vol. 9, No. 6, pp. 607-613, 1973. Hungarian edition: Az osztalyszarkezet atalalulasainak tervezése és elörejelzése a szocialista tarsadalomban in: I. Szelenyi (editor) Tarsadalmi tervezés és szociológia, Budapest: Gondolat, pp. 499-518, 1973.

1973 #

 • Metodologicke problemy empirickych vyzkumu socio-profesionalni deferenciace, Praha: Sociologicky Casopis, C. 4, pp. 384-395.

1974 #

 • (with M. Anasz) Izmenenija v strukture polskogo ovscestva in: Sociologiceske Issledovanija, No. 1, Moskva: Akad. Nauk SSSR, pp. 133-140.

1976 #

 • (with M. Pohoski and K. M. Słomczyński) Occupational prestige in Poland 1958-75, Polish Sociological Bulletin, No. 36(4), pp. 63-77.

1978 #

 • The influence of technical-economic and historical-cultural context on the differentiation of social classes, International Journal of Sociology, Vol. 7, No. 3-4, pp. 37-47.
 • (with K. M. Słomczyński) Reduction of social inequalities and status inconsistency in: The Polish Sociological Bulletin, Social Structure-Polish Sociology 1977, Wrocław: Ossolineum, pp. 109-121. Japanees translation: The Osaka University Review of Economics and Law, No. 7, pp. 131-147, 1979. Italian translation in: G. Giampaglia and G. Ragone (eds.), La Teoria dello Equilibrio di Status, Napoli: Liguori Editore, pp. 228-242, 1981. Also in: Angewandte Socialforschung, 11 Jahrgang, Helf 2-3. Wien: Arbeitsgemeinschaft fur interdissiplinare Angewandte Socialforschung, pp. 185-194, 1983. Also in: Curent Sociological Perspectives, Vol.2, No.1, India: Oriental Social Science Academy West Bengal, pp. 18-31, 1983.
 • (with K. M. Słomczyński) Theoretical orientation in the Study of Class Structure in Poland, 1945-1975, The Polish Sociological Bulletin, Social Structure-Polish Sociology 1977, Wrocław: Ossolineum, pp. 7-31.
 • (with B. W. Mach and K. M. Słomczyński) Introduction: some trends in the sociology of social mobility in: W. Wesołowski, K. M. Słomczyński, and B. W. Mach (eds.) Social Mobility in Comparative Perspective, Wrocław: Ossolineum, pp. 7-34.
 • (with I. Białecki) Obrazovanije i social'noprofessional'naja struktura (Education and socio-occupational structure) in: W. Wesołowski (editor) Informacionnyj Bjulleten' problemnoj komissii Akademij nauk socialističeskich stran, Praga: Čecholsovackaja Akademija Nauk, pp. 41-62.
 • (with M. Alestalo and K. M. Słomczyński) Patterns of social stratification in: E. Allardt and W. Wesołowski (eds.) Social Structure and Change: Finland and Poland: comparative perspektive, Warsaw: PWN, pp. 117-146.

1979 #

 • Social sciences and the future, in: A. Lopatka i in. (eds.) Political Sciences in Poland, Warsaw: PWN, pp. 206-213.
 • Stratification, equality and justice in: Dialectics and Humanism, No.4, pp. 51-61.
 • (with K. M. Słomczyński and B. W. Mach) Trends in social mobility studies and Marxist theory of class structure in: Polish Sociological Bulletin, Vol. 45(1), pp. 5-18.

1981 #

 • Stratification and meritocratic justice in: D. J. Treiman and R. V. Robinson (eds.), Research in Social Stratification and Mobility, Greenwich-Connecticut: JAI Press, pp. 249-265.
 • (with T. Krauze) Socialist Society and the Meritocratic Principle of Remuneration in: G. Berreman (editor) Social Inequality. Comparative and Developmental Approaches, New York: Academic Press, pp. 337-349.

1985 #

 • (with B. W. Mach) Die Systemfunktionen sozialer Mobilitat in einer socialistischen Gesellschaft in: H.Strasser and J.Goldthorpe (eds.). Die Analyse der sozialen Ungleich??? - Kontinuitat, Erneuerung, Innovationen, Opleden: Westdeutscher Verlag, pp. 205-237.

1986 #

 • (with B. W. Mach) Unfulfilled systemic functions of social mobility. The theoretical scheme, International Sociology, Vol. 1, No. 1, pp. 19-35.
 • (with B. W. Mach) Unfulfilled systemic functions of social mobility. II The theoretical case, International Sociology, Vol. 1, No. 2, pp. 173-187.
 • Le condizioni strutturali del mutamento politico in Polonia (parte prima), Roma: SIARES: La Critica Sociologica, Vol. 79, pp. 5-19.

1987 #

 • Struttura e mutamento in Polonia (parte seconda), Roma: SIARES, La Critica Sociologica, pp. 64-76.

1988 #

 • Does Socialist Stratification Exist? in: The Fifth Fuller Bequest Lecture, Colchester: University of Essex, 22 pp. (brochure).

1989 #

 • Legitimate Domination in Comparative-Historical Perspective, the Case of Legal Domination in: M. L. Kohn (editor) Cross-National Research in Sociology, Newbury Park-London-Delhi: Sage Publications, pp. 104-124.
 • Weber's Concept of Legitimacy: Limitations and Continuations in: W. Adamski and E. Wnuk-Lipiński (eds.) Poland in the 1980s: Reassessment of Crises and Conflicts, Warsaw: Polish Scientific Publishers, pp. 9-49. Also in: Sisyphys Sociological Studies, Vol. 5, pp. 11-49.

1990 #

 • Transition from Authoritarianism to Democracy, New York: Social Research, Vol. 57 No. 2 (Summer), pp. 435-461. Also in: L. H. Legters (editor) Eastern Europe: Transformation and Evolution 1945-1991, 1992. Also in: M. Bernhard and H. Szlajfer (editor) From the Polish Underground. Selections from Krytyka, 1978-1993, The Pennsylvania State University Press, 1995.
 • Structural Conditions for Political Change in Poland in: R. Brenton, G. Houle (eds.) National Surival in Dependent Societies Social Change in Canada and Poland, Ottawa: Carleton University Press, pp. 323-351.

1991 #

 • Transition to Democracy: The Role of Social and Political Pluralism in: Sisyphus-Sociological Studies, Vol. 7, pp. 79-94.
 • The Significance of Political Elites in Post-Communist Poland. Working Paper No. 38, Washington D.C.: The Woodrow Wilson International Center for Scholars, 23 pp. (brochure).

1992 #

 • Poland’s Transition to Democracy: How Much Pluralism? in: C. Crouch, D. Marquand Towards Greater Europe? A Continent without an Iron Curtain, Oxsford: Blackwell Publishers, pp. 130-138.
 • Transition from Authoritarianism to Democracy in: L. H. Legters Eastern Europe. Transformation and Revolution 1945-1981. Documents and Analyses, Lexington: D. C. Heath and Company, pp. 300-316.
 • (with E. Wnuk-Lipiński) Transformation of Social Order and Legitymation of Inequalities in: P. Płoszajski, W. D. Connor (eds.) Escape from Socialism. The Polish Route, Warsaw: IFiS PAN, pp. 83-95.
 • In Quest of Strategy, Warsaw: The Polish Sociological Bulletin No. 3-4, pp. 231-241.
 • The Role of Political Elites in Transition from Communism to Democracy: The Case of Poland, Warsaw: Sisyphus Social Studies No. 2(VIII), pp. 77-100.

1993 #

 • (with K. M. Słomczyński) Class entry in: W. Outhwaite, T. Bottmore (eds.) The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought, Oxford, Blackwell, pp. 80-84.
 • In Quest of Strategy, The Polish Sociological Bulletin, No. 3-4, pp. 231-241.
 • Les Deux elites de Solidarite in: G. Mink, J. Ch. Szurek (eds.) Anciennes et nouvelles elites en Europe centrale et orientale, Paryż, pp. 20-25.
 • Roljata na političeskite eliti v prechoda ot ot komuniz"m k"m demokracija : polskijat slučaj in: Sociologičeski Pregled (Bulgarian Sociological Review), Vol.18, No. 4-5, pp. 3-33.

1994 #

 • Social Bonds in Post-Communist Societies in: M. Alestalo, E. Allard, A. Rychard, W. Wesołowski (eds.) The Transformation of Europe. Social Conditions and Consequences, Warsaw: IFiS Publishers, pp. 33-51.
 • The Destruction and Construction of Interests under Systemic Change. A Theoretical Approach in: Polish Sociological Review, No. 4 (108), pp. 273-294.
 • Alcuni problemi della rappresentanza politica nella Polonia Contemporanea in: C. Mongardini, G. Pirzio-Ammassari (eds.). Crisi e Trasformazione della Rappresentanza Nell’europa Moderna, Euroma Editrice Universitaria di Roma - La Goliardica 1994, pp. 125-148.
 • Associative, Communal and Communitarian Ties in the Transition from Communism to Democracy: Conflicting Principles of Political Action and Change in: M.Heller, R.Richter (eds.) Toward a European Nation?: Political Trends in Europe, London: Sage Publication.

1995 #

 • The Significance of Preconceptions: Europe of Civil Societies and Europe of Nationalities (Co-author with E. Skotnicka-Illasiewicz) in: S. Periwal (eds.),Central European University Press, Budapest, London, New York, 18 pp.
 • Parteienestehungund-Veränderung im Postkommunistischen Polen, in: B. Nedelmann (editor), Politische Institutionen im Wandel, Westdeutcher Verlag GmbH, Opladen 1995, pp. 305-326.
 • Destruktion und Konstruktioin sozialer Interessen im Zuge der Systemtransformation: Ein theoretischer Ansatz in: H. Wollmann, H. Wiesenthal, F. Bönker, (eds.), Transformation sozialer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs, Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen: Leviatan, Zeitschrift fûr Sozialwissenschaft, Sonderheft 15/1995, pp. 395-421.
 • The Formation of Political Parties in Post-communist Poland, Warsaw: IFiS Publishers - Sisyphus Social Studies, Vol. 1(IX), pp. 9-32.
 • The Nature of Social Ties in the Future of Post-Communist Society : Poland After Solidarity in: J.A.Hall (editor) Civil Society :Theory, History, Comparison, Cambridge: Polity Press, pp. 110-135.

1996 #

 • The formation of political parties in post-communist Poland, in: G. Pridham and P.G. Lewis (eds.), Stabilising fragile democracies, London and New York: Routledge, pp. 229-253.
 • New Beginnings of the Entrepreneurial Classes. The Case of Poland in: Polish Sociological Review, No.1(113)’96, pp. 79-96.
 • (with K. Jasiecki) Formirovanije predprinimatelskovo słoja w Polsze, Part 1 Moskwa: Biznes i Politika Nr 1(14), pp. 43-47; Part 2 Biznes i Politika Nr 2(15), pp. 40-48.

1997 #

 • (with H. Domański) Prestige, in: Enciclopedia delle Scienze Sociali (Encyclopedia of Social Sciences) Volume VI, Instituto della Enciclopedia Italiana, Roma, pp. 776-782.
 • Political Actors and Democracy. Poland 1990-97 in: The Polish Sociological Review, No 3(16), 22 pp.
 • The Role of Political Elites in Transformation to Democracy, in: E. Etzioni-Halevy (editor) Classes, Elites and Democracy and Democratization. A Selection of Readings, New York and London: Cunard Publisher, pp. 235-241.

1999 #

 • (with B. Mach) Politiker in Zeiten der Transformation: "Transformational correctness" oder divergierende Wahrnehmungen?, Berliner Journal fur Soziologie, nr 3.

2000 #

 • Democratic and National-Liberal Leadership in Times of Transformation, Polish Sociological Review, No. 4(132).
 • Theoretical Aspects of Elite Research in Postcommunist Societies, in: J. Frenzel-Zagórska, J. Wasilewski (eds.), The Second Generation of Democratic Elites in Central and Eastern Europe, Warsaw: Institute of Political Studies, pp. 17-35.
 • Some General Problems in a Political Elite Research in Post-communist Societies, in: C. Mongardini (editor), Vecchie e nuove elites, Roma: Bulzoni Editore, pp. 145-169.

2001 #

 • Fluidity and Stability of the Four Polish Parliaments, in: East-Central Political Science Review, No 4 (Summer), Budapest, pp. 15-35.
 • (with A. Gawkowska) Solidarity in Theory and Practice, in: Progressive Politics in the Global Age, ed. by Henry Tam Polity Press, Cambridge pp.106-120.

2002 #

 • (with K. M. Słomczyński) Distributive Justice and Status (In)consistency: A Theoretical Debate and Empirical Evidence, The Polish Sociological Review, No. 3, pp. 299-312.
 • (with R. Markowski) Political Science in Poland, in: H. D. Klingemann, E. Kulesza, A. Legutke (eds.) The State of Political Science in Central Eastern Europe, Edition Sigma, Berlin, pp. 209-228.
 • (with E. Karopowicz) Committees of the Polish Sejm in Two Political Systems, in: D. Olson, W. E. Crowther (eds.) Committees in Post-Communist Democratic Parliaments: Comparative Institutionalization, The Ohio State University Press, Columbus, pp. 44-68.
 • (with K. M. Słomczyński), Class, in: The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought. Second Edition, ed. By William Outhwaite, Blackwell Publishing, pp. 81-86.

2004 #

 • (with A. Gawkowska), „Communitarian” Motives in Polish Political Thought, in Polish Sociological Review, no. 1 (145)2004, pp. 15-31.
 • Social Change in Poland. What have we learned so far?, International Journal of Sociology, Vol. 34, No. 3, pp. 15-34.

2005 #

 • Evolution of the Polish Economic Elite since 1989, in: G. Lengyel (editor), Cohesion and Division of Economic Elites in Central and Eastern Europe. A volume of workshop proceedings. Corvinus University of Budapest, pp.35-62.
 • (with M. Federowicz and K. Jasiecki) The Business Elites in Poland, in: H. Steiner and P. Tamas (eds.) The Business Elites of East-Central Europe. Berlin: Trafo Verlag, pp. 13-58.
 • Achievements and Scientific Rank of Professor Shmuel N. Eisenstadt, in: Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego Shmuelowi Noahowi Eisenstadtowi, 25 października 2005 r. (Ceremony of Granting the Title of Doctorus Honoris Causa to Professor Shmuel Noah Eisenstadt at the Univeristy of Warsaw, 25 October 2005), Warsaw: University of Warsaw, pp. 52-59.

2007 #

 • Evolution of the Polish Economic Elite since 1989, in: D. Lane, G. Lengyel, J. Tholen (eds.), Restructuring of he Economic Elites after State Socialism. Recruitment, Institutions and Attitudes. Stuttgart: ibidem-Verlag, pp.45-66.

2008 #

 • The integration of Europe in the long-run perspective, in: S. Eliaeson (editor), Building Civil Society and Democracy in the New Europe. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 344-350.
 • (with E. Nalewajko), Five terms of the Polish Parliament, 1989-2005,in: D. M. Olson and P. Norton (eds) Post-Communist and Post-Soviet Parliaments. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, pp. 48-71 (the same text in: The Journal of Legislative Studies. 2007. Vol. 13, No. 1, pp. 59-82).

2010 #

 • (with K. M. Słomczyński), Policy Preferences among National Elites Regarding Allocation of Tax-revenues: Are pro-EU Attitudes more Pronounced in Older Democracies? Perspectives on European Politics and Society, No. 4/2010.

Imprint Privacy policy « This page (revision-16) was last changed on Saturday, 18. February 2012, 12:45 by Admin Acad
 • operated by